Forskjell mellom versjoner av «Vedtekter»

Fra Ammerud skoles musikkorps
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 14: Linje 14:
  
  
* [[http://asmk.net/informasjonsskriv/Pensjonister_reglement.pdf Reglement for pensjonister]]
+
* [http://asmk.net/informasjonsskriv/Pensjonister_reglement.pdf Reglement for pensjonister]
  
  

Revisjonen fra 5. mar. 2017 kl. 17:55


Vedtekter for

Ammerud skoles musikkorps

Disse vedtektene trådte i kraft 13/12 1996.
Revidert mars 2001, mars 2004, mars 2010 og mars 2015.
§1. ORGANISASJON

Ammerud Skoles musikkorps stiftet 13/12-96 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet Region Øst.

Organisering av musikkorpset

Musikkorpset følger følgende aldersbestemmelser:

 • En kan være musikant i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
 • Musikanter i skolekorpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
 • Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

§2. FORMÅL

Ammerud skoles musikkorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

Ammerud skoles musikkorps skal:

 • ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og organisering.
 • ivareta og utvikle musikkorps - og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
 • fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.
 • ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk-og kulturliv.

§3. MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av forsatte.

Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.

3.2 Forutsetning for medlemsskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Medlemmer defineres som barn fylt 15 år, eller foresatte til barn under 15 år.
 3. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema.
 4. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre.
 5. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 6. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.
 7. Instrumenter/uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling vil medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 8. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Musikkorpset følger kalenderåret.
 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent 2 ganger i året med forfall 15. februar og 15. september.
 3. Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall per 31. desember.
3.4 Utmeldinger
 1. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets styre.
 2. Kontingent betales ut semesteret utmeldingene skjer» og til instrument, uniform og andre utleverte effekter er levert tilbake.
 3. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.
Suspensjon og eksklusjon
 1. Styret iverksetter disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionsstyret.

§4. ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er Ammerud skoles musikkorps høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av mars måned.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. Styrets årsmelding, valkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøte skal sendes eller gjøres tilgjengelig via websider, senest to uker før årsmøtet.
 3. Innkallingen sendes ut minimum 2 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinæt årsmøte.
 4. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøte skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 5. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-forslags og stemmerett:
  - Medlemmer som definert under pkt. 3.2.a.
  - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale - og forslagsrett:
  - Musikanter som ikke er fylt 15 år.
 4. Følgende har talerett:.
  - Representanter fra NMF.
  - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
 6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteledelse 6. Valg av møtesekretærer 7. Valg av protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
 4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
 5. Valg 1. Lederen velges for ett år. 2. 4 styremedlemmer på valg for to år og to varamedlemmer for ett år. 3. 1 revisor for ett år. 4. 2 medlemmer til valgkommiteen.

De som velges må være fylt 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villige til å motta verv, eller representert ved fullmakt. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5. STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og 4 styremedlemmer.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområde til styre - og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura.


5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller 2 av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale - og forslagsrett.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede.
 4. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
 5. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns og arbeidsavtaler.

Styrets leder utøver daglig personalansvar.

6. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikkorpsets medlemmer.

Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer føler behov for det.

§ 7. KOMITEER

7.1 Revisjon

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

§ 8. UENIGHETER / TVISTER

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 9. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 1. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
 2. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Region Øst, kulturstyret eller musikkskolen i kommunen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Region Øst, musikkskolen eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 3 år.
 4. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via Region Øst senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§ 10. VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.