Arbeidsbeskrivelse for dirigent

Fra Ammerud skoles musikkorps
Revisjon per 21. apr. 2013 kl. 13:11 av JJ.Sandal (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


Arbeidsbeskrivelse for dirigent i

Ammerud skoles musikkorps

(basert på NMF's Arbeidsinstruks)


1. Dirigentens ansvarsområde

1.1 Dirigenten er musikkorpsets musikalske leder, med ansvar for all musikalsk aktivitet i hovedmusikkorpset, og med hovedansvar for aspirantopplegget.

1.2 Dirigenten har hovedansvaret for å organisere samarbeidet med instrumentallærere fra musikkskolen, og for utvelgelse og veiledning av andre instruktører.

1.3 Dirigenten skal, eventuelt i samarbeid med en programkomité, sørge for at musikkorpset til en hver tid har et tilfredsstillende repertoar i henhold til årsplanen.


2. Styrets ansvarsområder

2.1 Musikkorpsets styre har ansvar for økonomi, instrumenter, utstyr og notearkivering, daglig drift og organisering i henhold til NMFs mønstervedtekter.

2.2 Styret utarbeider en langsiktig handlingsplan med konkrete mål og delmål, og skal i samarbeid med dirigenten utarbeide årsplaner.

2.3 Dersom musikkorpset får tilbud om medvirkning på konserter o.l. skal saken avgjøres etter drøfting med dirigent.

2.4 Styret skal i samarbeid med dirigenten ta konsekvensene av de mål musikkorpset har satt seg i handlingsplanen, ved bl.a. å ha en klar politikk med hensyn til fravær, uro på øvelsene og hjemmeøving.


3. Dirigentens plikter

3.1 Dirigenten er underlagt musikkorpsets styre, og må rette seg etter musikkorpsets vedtekter og lovlige fattede vedtak, så lenge disse ikke er i strid med gjeldende lov- og avtaleverk.

3.2 Dirigenten skal delta på alle øvelser, ekstraøvelser, opptredener, og arrangementer der musikkframførelse gjør det nødvendig.

3.3 Dirigenten skal utarbeide en musikkfaglig langtidsplan med konkrete mål og delmål. Planen skal forelegges styret for godkjenning i god tid før iverksetting, og skal inngå i styrets handlingsplan.

3.4 Dirigenten har plikt til å delta på styremøter hvor musikkfaglige tema blir berørt og når styret finner det nødvendig av andre grunner.

3.5 Ved arbeidsforholdets avslutning skal dirigenten levere tilbake alle musikkorpsets eiendeler.


4. Dirigentens rettigheter

4.1 Dirigenten har avgjørelsesmyndighet i saker som berører det kunstneriske og pedagogiske ansvar.

4.2 Dirigenten avgjør hvilke pedagogiske metoder han vil anvende i sitt arbeid med musikkorpset.

4.3 Dirigenten har rett til å forandre på stemmefordeling / plasseringer for å få best mulig balanse.

4.4 Dirigenten har forslags- og talerett på styremøter.


5. Fravær

5.1 Fravær fra aktiviteter nevnt i punkt 3.2, kan kun skje etter hjemlet eller innvilget permisjon fra arbeidsgiver.

5.2 Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe vikar under dirigentens fravær. Dirigenten bør så langt mulig være behjelpelig med dette.

5.3 Vikar som er ansatt i mer enn 1 måned, overtar det musikalske ansvaret i vikarperioden.


6. Generelle vilkår

6.1 På turer og seminarer bør ikke dirigenten pålegges oppgaver som er til hinder for musikalsk ledelse og koordinering.

6.2 Dekning av eventuelle telefonutgifter o.l. skjer etter nærmere avtale mellom korps og dirigent og utbetales direkte til dirigenten mot gyldig bilag.